Verkkokauppa ja huutokauppa

 

 

 

Ehdot

Eerik’s  Online ostoehdot 


Soveltamisala ja kieli  

Näitä online ostoehtoja (jäljempänä ”Ehdot”) sovelletaan Eerik´s Huutokauppatalon  järjestämissä online-huutokaupoissa ostajan / tarjoajan / rekisteröityneen käyttäjän (”Asiakas”) ja Huutokauppatalon välillä.
 
Tämän sopimuksen kieli on suomi. Kieliversioiden välisessä ristiriitatilanteissa etusijan saa suomenkielinen versio.

Määritelmiä ja tarkennuksia

“Online-huutokauppa” tarkoittaa huutokauppaa, jota käydään Huutokauppatalon toimipisteessä huutoja jättäen sekä teknisten apuvälineiden välityksellä. Teknisten apuvälineiden välityksellä tapahtuva huutokauppa tarkoittaa verkkoalustalla, sovelluksella, puhelimitse ja sähköpostitse tai muutoin kuin Huutokauppatalon toimipisteessä tapahtuvaa huutokauppaan osallistumista. 

Online-huutokaupan mahdollistaa automaattisen tietojenkäsittelyn avulla toteutettava huutokauppapalvelua ““Huutokauppajärjestelmä”).

“Asiakasta” koskevia ehtoja sovelletaan myös jäljempänä määriteltävään “Ostajaan”.

Huutokauppa, lähtöhinta ja korotukset

Huutokauppatalo toimii myyjän lukuun. Huutokauppatalo määrittelee kohteille lähtöhinnan ja mahdollisen arviohinnan. Huutokauppatalo voi sopia kohteille myyjän kanssa varatun hinnan.

Huutokauppajärjestelmän teknisestä luonteesta johtuen, Huutokauppatalo ei takaa, että Huutokauppajärjestelmä on saatavilla kaikkina aikoina. 
 
Lähtöhinta tarkoittaa kohteesta annettavaa vähimmäishuutoa. Lähtöhinnan jälkeen korotukset annetaan pääsääntöisesti Huutokauppatalon voimassaolevan online-korotustaulukon mukaisesti. Korkeammat huudot sekä huudot, jotka eivät ole korotustaulukon mukaisia sallitaan.

Arviohinta, mikäli sellainen määritellään, tarkoittaa Huutokauppatalon asiantuntijoiden määrittelemää ohjeellista arviota kohteen todellisesta markkinahinnasta. Arviohinta ei ole ennuste toteutuvasta vasarahinnasta.

Luettelotiedot ja kohteiden kunto

Huutokauppatalo luetteloi huutokaupassa myynnissä olevat kohteet ja listaa online-huutokauppaluettelossa tietoja kohteista (”Luettelotiedot”). Luettelotiedot käsittävät kohteesta otetut kuvat, kuvaustekstin ja muut kohteesta annetut tiedot. Huutokauppatalo pidättää oikeuden muuttaa Luettelotietoja milloin tahansa.  

Kohteet myydään siinä kunnossa kuin ne ovat myyntihetkellä.

Luettelotiedot annetaan kohteen tunnistamiseksi. Asiakkaalla on vastuu tarkastaa kohde huolellisesti ennen huudon jättämistä. Huutokauppatalo vastaa Luettelotiedoissa olevista virheistä vain, mikäli ne johtuvat Huutokauppatalon toiminnassa ilmenevästä törkeästä huolimattomuudesta.Huutokauppatalo ei vastaa poikkeavuuksista tai vaurioista, jotka eivät ilmene Luettelotiedoista. Huutokauppatalo ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat Kohteiden luonnollisesta kulumisesta, naarmuuntumisesta tai Kohteiden materiaalin luonnollisista muutoksista (kuten puun halkeilu tai taipuminen). Huutokauppatalo ei myöskään vastaa taulukankaiden kiinnityksistä, kehysten kunnosta, tahroista, kellastumisesta tai muusta vastaavasta vahingosta. Huutokauppatalo ei vastaa kellojen tai muiden teknisten laitteiden toimivuudesta ellei Luettelotiedoissa ole toisin mainittu.

Rekisteröityminen

Asiakas voi jättää huutoja verkossa rekisteröitymällä Huutokauppatalon verkkosivuilla Huutokauppajärjestelmän käyttäjäksi. Rekisteröitymällä Asiakas hyväksyy Ehdot. Huutojen jättäminen edellyttää voimassaolevien luottokorttitietojen kirjaamista järjestelmään asiakkaan tunnistamiseksi. Palvelun käyttäminen ja rekisteröityminen edellyttää, että käyttäjä on vähintään 18 vuoden ikäinen.

Online -huudot 

Kaikki huudot ovat sitovia, eikä niitä voi jättämisen jälkeen muuttaa tai peruuttaa. Korkein Huutokauppajärjestelmän rekisteröimä huuto kohteen sulkeutumishetkellä voittaa. Huutokauppajärjestelmä korottaa automaattisesti huutoa Asiakkaan puolesta tämän määrittämään enimmäismäärään saakka. Mikäli kohteesta esitetään kaksi tai useampi samansuuruista huutoa, aikaisemmin esitetty huuto voittaa. 

Huutokauppatalo pidättää oikeuden hylätä huuto epäillessään kohteen hinnan manipulointia tai Ehtojen rikkomista. Kohteen toimeksiantaja tai tämän puolesta toimiva henkilö ei saa osallistua omistamansa kohteen huutokauppaan. Kohteen hinnan manipulointi voi johtaa, lista ei ole tyhjentävä, Asiakkaan tai toimeksiantajan tai muun henkilön tilin sulkemiseen tai kyseessä olevan henkilön tai henkilöiden osalta palvelun tarjoamisesta kieltäytymiseen.

Sniping -suojaus. Mikäli kohteeseen jätetään huuto 60 sekuntia ennen sulkeutumisaikaa, Huutokauppajärjestelmä pidentää automaattisesti kohteen voimassaoloaikaa 60:llä sekunnilla.

Kohteisiin, joissa on Osta heti -toiminto, sovelletaan soveltuvin osin kaikkia tämän sopimuksen ehtoja. Osta heti -toimintoa käyttämällä Asiakas ostaa kohteen ja kauppa astuu voimaan välittömästi ostohetkellä.

Joihinkin kohteisiin voidaan jättää tarjouksia. Huutokauppatalo voi hyväksyä tarjouksen, antaa vastatarjouksen tai hylätä tarjouksen. Tarjous arvioidaan kohteen huutokaupan sulkeutumisen jälkeen. Huutokauppatalo ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat kohteeseen jätettyyn tarjoukseen vastaamatta jättämisestä.

Huutokauppatalo ratkaisee yksinoikeudella ja lopullisesti huutokaupoissaan ilmenevät ristiriidat tai epäselvyydet.

Huutotoimeksianto

Asiakas voi jättää Huutokauppatalolle huutotoimeksiannon kohteeseen. Huutokauppatalo rekisteröi toimeksiannon asiakkaan puolesta Huutokauppajärjestelmään.

Toimeksianto on sitova eikä sitä voi jättämisen jälkeen muuttaa tai peruuttaa. Jättäessään toimeksiannon Asiakkaan on toimitettava Huutokauppatalolle seuraavat tiedot:
 
- Asiakkaan nimi, osoite ja puhelinnumero sekä riittävät tiedot henkilöllisyyden todentamiseksi
- Kohteiden nimet ja huudot kohteittain

Huutokauppatalo ei vastaa kirjausvirheistä tai teknisistä syistä johtuvista huutotoimeksiantona toteutettavista huutojen menetyksistä tai vahingoista. Toimeksianto on jätettävä viimeistään kohteen sulkeutumispäivää edeltävänä päivänä.

Huutomaksu ja arvonlisävero

Kohteen voittaneen Asiakkaan (”Ostaja”) on suoritettava vasarahinnan lisäksi kustakin kohteesta huutomaksu sekä huutomaksulle kustakin kohteesta maksettava arvonlisävero. Huutomaksun määrä ilmoitetaan kunkin kohteen tietojen sivulla.
 
Ostajan on maksettava huutomaksu ja arvonlisävero myös EU:n ulkopuolelta myyntiin tuoduista tuotteista. Ostaja, joka on yritys, voi vaatia tällaisen kohteen arvonlisäveron palauttamista Suomen tullilta, mikäli tämä vie kohteet EU:n ulkopuolelle. Arvonlisäveroa ei peritä Suomen ulkopuolisilta yrityksiltä EU-maissa saati EU:n ulkopuolisilta Ostajilta.

Jälleenmyyntikorvaus (droit de suite)

Teoksista, joiden tekijänoikeudellinen suoja-aika on voimassa, peritään taiteen jälleenmyyntikorvaus. Suoja-aika on voimassa 70 vuotta tekijän kuolinvuoden päättymisestä.

Ostaja suorittaa Huutokauppatalolle jälleenmyyntikorvauksen, jonka Huutokauppatalo tilittää Kuvasto ry:lle. Tätä velvollisuutta ei kuitenkaan ole, mikäli teoksen vasarahinta alittaa 255€. Yhden teoksen osalta jälleenmyyntikorvaus voi olla kuitenkin enintään 12 500 euroa.

Jälleenmyyntikorvaus lasketaan teoksen arvonlisäverottomasta myyntihinnasta seuraavasti:

Myyntihinta €                         Jälleenmyyntikorvaus % hinnasta
< 50 000 €                             5 %
50 000-200 000 €                3 %
200 000-350 000 €             1 %
350 000-500 000 €             0,5 %
> 500 000 €                           0,25 %
 
Kohteet, joista on maksettava jälleenmyyntikorvaus on merkitty Luettelotiedoissa * merkillä.

Kulttuuriesineiden maastavientilupa

Kulttuuriesineiden maastaviennin rajoittamisesta annettu laki (933/2016), neuvoston asetus (EY) 116/2009 ja komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:0 1081/2012 sisältävät säännökset kulttuuriesineiden maastavientiä koskevasta lupamenettelystä.
 
Ostaja vastaa maastavientiin tarvittavien lupien hankkimisesta. Huutokauppatalo ei vastaa vahingoista tai viivästyksistä, jotka johtuvat maastavientiluvan saamatta jättämisestä, viivästymisestä tai muusta lupaan tai sen hankkimiseen liittyvästä syystä.

Reklamaatio ja peruutus

Asiakkaan on toimitettava kirjallinen reklamaatio kohteesta Huutokauppatalolle viipymättä virheen havaitsemisen jälkeen ja viimeistään kuukauden kuluessa huutokaupan päättymisestä. 
 
Online-huutokaupoissa myytävät kohteet ovat nähtävillä ja tarkistettavissa sekä niihin voi jättää huutotoimeksiantoja Huutokauppatalon toimipisteessä ellei Luettelotiedoissa ole toisin ilmoitettu. Kuluttajansuojalain (20.1.1978/38) 6 luvun 16 § 10 kohdan mukaisesti 0stajalla ei ole peruutusoikeutta huutotoimeksiannon seurauksena voitetuille kohteille, sillä Ostaja on osallistunut huutokauppaan muutoin kuin etäviestimillä.

Ostajan on ilmoitettava Huutokauppatalolle 14 kalenteripäivän kuluessa kohteen vastaanottamisesta peruutusoikeuden käyttämisestä. Asiakkaan on toimitettava Huutokauppatalolle tieto vastaanottopäivästä sekä kohteen otsikko Luettelotiedoissa. Tiedot tulee toimittaa käyttämällä Huutokauppajärjetelmään rekisteröityä Ostajan sähköpostiosoitetta. Tietojen toimittamisen jälkeen Asiakkaan on palautettava kohde tai kohteet välittömästi ja viivytyksettä Huutokauppatalolle 14 kalenteripäivän sisällä. Palautusta ei voi tehdä postiennakolla. Ostaja vastaa kohteen käsittelystä tai palautuksesta kohteelle aiheutuvista vahingoista. Mikäli kohdetta ei palauteta 14 kalenteripäivän kuluessa, kauppa katsotaan lopulliseksi ja Ostajan katsotaan luopuneeksi peruutusoikeudestaan. Ostajan rahat palautetaan samaa maksureittiä hyödyntäen tai samalle pankkitilille, jota ostaja on käyttänyt maksussa, vähennettynä kohteelle Ostajan käsittelystä tai palautuksesta esineelle aiheutuneella arvon laskulla sekä mahdollisilla Huutokauppatalolle aiheutuneilla säilytys- ja toimituskuluilla. Ostaja ei voi asettaa huutoja kohteeseen, jonka osalta on aiemmin käyttänyt palautusoikeuttaan. Huutokauppatalo pidättää oikeuden sulkea Ostajan tili tai kieltäytyä palvelun tarjoamisesta, mikäli se epäilee petosta tai muuta lain-, hyvän tavan tai käytöksen tai Ehtojen vastaista toimintaa liittyen peruutusoikeuden käyttämiseen. Ostajalla ei ole peruutusoikeutta Kuluttajansuojalain (20.1.1978/38) ilmaisemissa poikkeustapauksissa.

Vastuu

Huutokauppatalon vastuu on rajoitettu enintään Ostajan Huutokauppatalolle maksamien maksujen kokonaismäärän palauttamiseen Ostajalle. Tämä sisältää vasarahinnan, arvonlisäveron, sekä Huutokauppatalolle maksetun jälleenmyyntikorvauksen osuuden ja muut mahdolliset Ostajan maksamat maksut. Huutokauppatalo ei vastaa Asiakkaalle välillisistä tai välittömistä vahingoista.

Kohteiden maksaminen

Kohteet on maksettava viiden (5) päivän kuluessa huutokaupan päättymispäivästä. Huutokauppatalo ei turvallisuussyistä vastaanota käteismaksuja, mikäli Ostajan ostamien kohteiden maksut (sisältäen huutomaksun, arvonlisäveron ja jälleenmyyntikorvauksen) ylittävät yhteensä 1000€.
 
Mikäli kohteita ei ole maksettu edellä mainitusti Huutokauppatalo pidättää oikeuden ryhtyä seuraaviin toimenpiteisiin:

  • Pysyä sopimuksessa ja vaatia maksua sekä korkoa korkolain (20.8.1982/633) mukaisesti
  • Purkaa kauppa tai toimeksiantosopimus
  • Veloittaa säilytysmaksua ja säilöä esine parhaaksi katsomallaan tavalla
  • Kuljettaa ja varastoida esine Ostajan riskillä ja kustannuksella kolmannen osapuolen säilytettäväksi
  • Huutokaupata kohde uudelleen Ostajan lukuun. Ostajalle pyritään tiedottamaan tästä etukäteen. Huutokauppatalo määrittelee tällaisessa tilanteessa yksinoikeudella kohteen lähtöhinnan, mahdollisen varatun hinnan sekä huutokaupan ajan ja tavan. Kohteen myynnistä saaduilla varoilla katetaan ensisijaisesti Ostajan velkoja kyseisestä kohteesta. Varoja voidaan käyttää myös muiden Ostajan Huutokauppatalolle jäljellä olevien velkojen kattamiseen. Mikäli kohteen myynnistä saadut tulot eivät riitä Ostajan velan kattamiseen, jää erotus Ostajan velaksi Huutokauppataloa kohtaan.

Kohteiden lähetys nouto

Kohteet luovutetaan tai toimitetaan Ostajalle kaikkien kohteeseen liittyvien maksujen ollessa maksettuna. Mikäli Ostaja ei valitse kohteille toimitusta, Ostajan tulee noutaa kohteet Huutokauppatalon toimipisteestä tai kohteen Luettelotiedoissa määritellystä paikasta kymmenen (10) arkipäivän kuluessa huutokaupan päättymisestä. Rajallisesta säilytystilasta johtuen Huutokauppatalo voi veloittaa Ostajalta säilytysmaksua 5€ kultakin tämän aikarajan ylittävältä arkipäivältä.

Kohteiden toimituksesta määrätään tarkemmin Huutokauppajärjestelmän verkkosivulla otsikolla “Toimitus”.

Mikäli kohdetta ei ole noudettu kuukauden kuluttua huutokaupan päättymisestä Huutokauppatalolla on oikeus hävittää tuote parhaaksi katsomallaan tavalla, varastoida se Asiakkaan riskillä ja kustannuksella tai huutokaupata kohde uudelleen Huutokauppatalon yksinoikeudella määräämillä ehdoilla.

Kuvaus ja materiaalit

Huutokauppatalo kuvaa ja dokumentoi myytäviä kohteita. Huutokauppatalo omistaa kaiken kohteista kuvatun ja dokumentoidun materiaalin ja voi käyttää materiaalia rajoituksetta muun muassa markkinointiin ja muuhun kuin yksittäiseen huutokauppaan liittyvään tarkoitukseen. Kohteiden myymisellä ei ole vaikutusta näihin oikeuksiin. Kohteesta otettujen kuvien, taltioiden ja muiden Huutokauppatalon valmistamien dokumenttien luvaton käyttö on kiellettyä. Luvattomasta käytöstä veloitetaan kohdekohtaisesti kertaluontoisena sopimussakkona 500€.

Luottotarkistus

Huutokauppatalolla on oikeus todentaa Asiakkaan maksukyky. Maksukyky voidaan todentaa tekemällä luottotarkistus tai muulla Huutokauppatalon soveltuvaksi katsomalla tavalla. Huutokauppatalo voi kieltäytyä palvelun tarjoamisesta henkilöille, joiden osalta se epäilee maksukyvyn puuttumista.

Henkilötietojen käsittely

Huutokauppatalo käyttää henkilötietoja henkilötietolain (523/1999) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Tiettyjä palveluja voi käyttää vain rekisteröitymällä palvelun käyttäjäksi. Huutokauppatalo edellyttää kaikilta Asiakkailtaan tiettyjä henkilötietoja, jotka ovat palveluiden käyttämisen edellytys.
 
Henkilötietoja tallennetaan Huutokauppatalon henkilötietorekisteriin ja niitä käytetään seuraaviin tarkoituksiin:

  • Huutokauppojen järjestäminen, markkinointi ja hallinnointi
  • Markkina- ja asiakasanalyysit
  • Asiakassuhteiden ylläpito

Henkilötietorekisterin tietoja voidaan täydentää yksityisistä ja julkisista lähteistä saatavilla tiedoilla. Henkilötietoja voidaan edellä mainittuja tarkoituksia varten luovuttaa samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle. Asiakkaalla on pyynnöstä mahdollisuus tarkastaa omat tietonsa henkilötietorekisterissä, sekä poistaa, korjata tai täydentää tietojaan. Tietojen tarkistus on maksuton kerran kalenterivuodessa.

Henkilötietojen käsittelystä kerrotaan tarkemmin Eerik’sin tietosuojaselosteessa.

Sopimusehtojen muuttaminen

Huutokauppatalo pidättää oikeuden muuttaa Ehtoja milloin tahansa.

Ehtojen muutoksista ilmoitetaan Huutokauppatalon palveluun rekisteröityneille käyttäjille sähköpostitse.

Sovellettava laki ja riidanratkaisu

Näihin Ehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

Näistä Ehdoista johtuvat riidat ratkaistaan Turun käräjäoikeudessa.